Customer Services

Returns & Exchanges

เรายินดีรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

1.ทางร้าน (Coccola) ส่งสินค้าผิดรายการให้กับท่าน  ทางเราจะชดใช้ค่าขนส่งที่ท่านส่งกลับและเปลี่ยนสินค้าที่    ถูกต้องส่งกลับคืนไปให้  ในกรณีที่สินค้าที่ท่านสั่งเลิกผลิตไม่มีสินค้าในสต๊อก  ทางเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนของสินค้าชิ้นนั้น

2.สินค้ามีตำหนิ   หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดในขั้นตอนการผลิต  เรายินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้

3.สินค้าลดราคา ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

หากต้องการเปลี่ยนสินค้า

1.แจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วัน  และส่งคืนสินค้าภายใน 5 วัน  หากล้าช้ากว่าที่กำหนด  ทางเราไม่สามารถรับคืนสินค้าได้

2.กรุณาแจ้งและได้รับคำยืนยัน จากทางร้านก่อนส่งคืนทุกครั้ง

3.สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมรวมถึงกล่องและถุง